اولین دوره قرعه کشی محصولات شهدین

خانم عایشه دهانی کهن کرمشاه

آقای عبدالصمد دادکانی