افتخارات شرکت شهدین

واحد نمونه حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۶

 

واحد نمونه اداره نظارت بر غذاو دارو در سال ۱۳۹۶

 

واحد نمونه اداره استاندارد در سال ۱۳۹۶

 

 

 

واحد نمونه اداره کل استاندارد در سال ۱۳۹۵